Top Padding

Termeni și condiții

Informații legale

Bottom Margin

Confidenţialitate

Confidenţialitatea Dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. RE/MAX respectă şi protejează confidenţialitatea vizitatorilor site-ului. Scopul acestei reguli de confidenţialitate este să vă furnizeze tipul de informaţii pe care noi îl colectăm şi modul în care folosim aceste informaţii.

RE/MAX nu colectează individual date de identificare a utilizatorului. Noi nu colectăm date personale de identificare pe acest website decât dacă Dumneavoastră alegeţi să ni le trimiteţi prin email sau prin salvare de profil de căutare. Chiar şi atunci când alegeţi să ne furnizaţi informaţii, noi le păstrăm confidenţiale şi nu transmitem adresa dvs de email nimănui. Când oaspeţii vizitează pagina RE/MAX Romania, noi colectăm informaţii de bază care nu identifică utilizatori individuali. Acestea includ traficul de vizitare al site-ului, care pagini au fost vizitate şi pentru cât timp, de unde sunt vizitatorii şi ce ISP folosesc. Folosim aceste informaţii şi le colectăm pentru a îmbunătăţii calitatea paginii, a informaţilor continute în aceasta, şi pentru a face experienţa Dumneavoastră pe site-ul nostru una eficientă şi de valoare.

Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Imomax Training și birourile francizate RE/MAX prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat.
 • Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituții, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă și în fișa postului o clauză de confidențialitate;
 • Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea nr. 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea 677/2001)

 • dreptul de a obține de la Imomax Training, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de Imomax Training;
 • dreptul de a obține de la Imomax Training, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; dreptul de a obține de la Imomax Training, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;
 • dreptul de a obține de la Imomax Training, la cerere și în mod gratuit notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 • dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.

Securitatea datelor cu caracter personal

Imomax Training certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Imomax Training utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Pentru mai multe detalii și informații, orice persoană interesată se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

str. Olari, nr. 32, sector 2, București
Telefon: 0212525599
Web: https://www.dataprotection.ro

Acord pentru a colecta informaţii

Folosind aceasta pagină, vă daţi acordul către RE/MAX de a colecţiona şi folosi aceste informaţii aşa cum este descris in regula de confidenţialitate. Dăcă RE/MAX schimbă această regulă, aceste schimbări vor fi afişate pe website. Veţi şti mereu cum colectăm şi folosim aceste informaţii aşa că vă recomandăm să reveniti pe această pagină cu regularitate.

Informare consumatori

RE/MAX e un sistem de franciză în care fiecare birou francizat e administrat și condus independent, având în comun un set de norme și proceduri specifice brandului. În relația cu clienții, fiecare agenţie francizată RE/MAX va pune la dispoziţia Clientului o informare scrisă cu privire la: preţurile practicate în zonă pentru imobile similare celui ofertat conform bazei de date a francizei Remax; inconveniente şi deficienţe pe care le-a identificat Agenţia cu privire la imobil şi zonă (vecinătăţi) şi care ar putea influenţa preţul de vânzare; nivelul comisionului practicat şi a comisionului care i se propune; nivelul estimat al costurilor ce revin Clientului în procesul de încheiere a unei tranzacţii.

Comisionul datorat de Client Agenţiei RE/MAX este în funcţie de tipul contractului de intermediere (deschis sau exclusiv) şi de tranzacţia dorită de Client (vânzare/cumpărare sau închiriere) la care se poate adăuga TVA.

Comisionul prevăzut prin contract este suma maximă ce se plăteşte de către Client cu titlu de remuneraţie: Clientul nu datorează Agenţiei rambursarea cheltuielilor de promovare şi de reprezentare/asistare în niciuna din situaţiile în care plăteşte Agenţiei Comisionul și nici în situația ivirii unor cauze de forță majoră. Tot astfel, Clientul nu datoreaza Comision si rambursarea cheltuielilor de promovare când Contractul încetează prin ajungere la termen.

În cazurile de răspundere pentru încălcarea Contractului, valoarea despăgubirilor totale datorate de una sau cealaltă dintre părţi nu poate fi mai mare decât valoarea Comisionului care ar fi fost plătit/încasat în situaţia în care s-ar fi încheiat efectiv o înţelegere cu privire la înstrăinarea/dobândirea drepturilor ofertate/cerute (oricare ar fi fost această înţelegere, antecontract, contract de vânzare-cumpărare, cesiune de antecontract, etc.)

Agenţia RE/MAX nu prestează şi nu intermediază servicii tehnice (cadastrale, topografice, etc.), economice (analize de fezabilitate, rentabilitate a unei afaceri, contabilitate, fiscalitate), juridice.

Agenţia RE/MAX recomandă Clientului ca înainte de semnarea oricărui act cu un Terţ interesat de oferta sa imobiliară să consulte un avocat/notar public/consultant economic/alte persoane pe care acesta le consideră avizate şi de încredere, pentru a evita angajamente defavorabile/păgubitoare. Toate recomandările Agenției RE/MAX sunt minime, Clientul fiind îndrumat – dacp este cazul - să contacteze un inginer de cadastru (agreat de Oficiul de Cadastru, lista fiind disponibilă pe adresa de internet www.ancpi.ro ) şi/sau un avocat şi/sau un notar public pentru a obţine recomandări tehnice şi, după caz, juridice profesioniste.

Dreptul de autor

Materialele de pe acest site, precum şi organizarea şi formatul acestui site au drept de autor şi sunt protejate de legile internaţionale ale Statelor Unite pentru Dreptul de Autor. Puteţi accesa, descărca şi tipări materiale conţinute în acest site numai pentru uz personal şi necomercial, dar orice descărcare sau tipărire de pe acest site trebuie să conţină notificarea pentru dreptul de autor a RE/MAX Europe si RE/MAX Romania. Nici un drept, titlu sau interes în nici unul din aceste materialele conţinute în acest site nu vi se transferă ca urmare a accesării, descărcării sau tipăririi a astfel de materiale. Dacă nu este specificat contrariul, nu este permisă copierea, modificarea, distribuţia, transmiterea, afişarea, reproducerea, publicarea, acordarea de licenţă, crearea de muncă derivate din, link sau reproducerea pe alt site, fără permisiunea scrisă din partea RE/MAX Europe și RE/MAX Romania. Această prohibiţie include în mod expres dar nu se limitează la, practici de genul “screen scraping” sau “database scraping” pentru a obţine o listă de utilizatori sau alte informaţii.

Mărci înregistrate

RE/MAX®, Above the Crowd ®, Take a Step Above The Crowd ®, Out in Front ®, It's the Experience ®, The Real Estate Superstars ®, design-ul barei orizontale roşu-pe-alb-pe albastru şi semnul graphic logo al balonului sunt printre mărcile înregistrate ale RE/MAX Internaţional, Inc. Mărcile RE/MAX Internaţional nu pot fi folosite în nici un fel fără aprobarea anterioară, expresă şi scrisă din partea lui RE/MAX Internaţional.

Dezmințire

Materialele conținute în acest site sunt furnizate “aşa cum sunt”, fără reprezentare sau garanții de nici un fel. RE/MAX România în mod expres nu îşi asumă astfel de reprezentare şi garanții, exprese sau implicite. RE/MAX România nu garantează acuratetea şi completitudinea informațiilor, textelor, graficelor, link-urilor sau oricăror elemente conținute în aceste materiale. RE/MAX România îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecturi în acest site, precum şi îmbunătătiri ale informațiilor conținute în acest site, în orice moment şi fără notificare prealabilă. Informațiile de pe site-ul RE/MAX România pot conține greşeli tehnice, tipografice.

Limitarea răspunderii

În nici o circumstanță RE/MAX România nu va fi responsabilă pentru nici un fel de pagube rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site, incluzând dar nelimitat la pagube directe, indirecte, accidentale, speciale sau ca şi consecință, chiar dacă RE/MAX România a fost notificată de posibilitatea unor astfel de pagube.

SC Imomax Training SRL

str. 21 Decembrie 1989, nr. 77 400604, Cluj-Napoca, județul Cluj
Reg. Com. J12/1663/2017
CUI RO37402236

Bottom Padding